Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Άδεια Ασθενείας Covid
13 Μαρτίου 2022

Άδεια Ασθενείας Covid

Το τελευταίο διάστημα ο covid φαίνεται να έχει υπαναχωρήσει. Λιγότερες διασωληνώσεις ακούγονται, ωστόσο τα μέτρα παραμένουν για νοσήσαντες και μή νοσήσαντες.

Το ερώτημα παραμένει ωστόσο, τί γίνεται με τους ασθενείς από covid, πώς αυτοί εργάζονται ή αποζημιώνονται για τον χρόνο που νοσούν.

Αν νοσήσει ο μισθωτός τί προβλέπεται;

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από κορονοϊό SARS-COV-2. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια. Επιπλέον, δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Διευκρινίζεται ότι συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ: οι 3 πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες, ενώ για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας.
Οι ισχύουσες διατάξεις περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μόνο για όσους εργαζόμενους τίθενται υποχρεωτικά σε περιορισμό λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και για τον αριθμό των ημερών που ορίζουν αυτά.

Αν νοσήσει τέκνο του μισθωτού τί προβλέπεται;

Mε τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4886_2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 12/22.01.2022) θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα διευκολύνσεις , όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό SARS-COV-2 με ισχύ έως τις 15 Απριλίου 2022 και δυνατότητα παράτασης.

Συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι γονείς στο ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης των παιδιών τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τη Γ’ Γυμνασίου, καθώς και παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών.

Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους που χορηγείται, για τις 4 πρώτες ημέρες απουσίας. Για την 5η ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν για τις 3 πρώτες ημέρες το 50% των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και για την 4η ημέρα λαμβάνουν το 100% των αποδοχών τους από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στην διάταξη.

Ο εργοδότης συμπληρώνει και αναρτά, ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενό του που έχει κάνει χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Ερ­γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Έντυπο Ε11.2 και επισυνάπτει το αποδεικτικό πληρωμής (extrait) που αντι­στοιχεί στις ημέρες της άδειας λόγω νόσησης τέκνων.

Το ποσό που καταβάλλεται στον εργοδότη, με το οποίο βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου για την τέταρτη (4η) ημέρα της αδείας του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’12) που καλύπτονται από τον προϋπο­λογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο­θέσεων, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Ο εργοδότης, για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της άδειας αυτής, υποχρεούται να τηρεί: α) αντίγραφο του θετικού τεστ του τέκνου, β) αντίγραφο πιστοποιητι­κού οικογενειακής κατάστασης, γ) υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων δικαιολογούν τη χορήγη­ση της άδειας, δ) το τυχόν θετικό τεστ άλλου τέκνου του/ης εργαζόμενου/ης σε περίπτω­ση ανάγκης παράτασης της άδειας, ε) αντίγραφο του Εντύπου Ε11.2 που έχει υποβάλλει. Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προς έλεγχο.

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Λογιστής Ά τάξης

Σχετικές Παραπομπές:

 Ν. 4886/2022 άρθρο 62, Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2022

Share:

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία