Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Ανάκτηση Κρατικών Ενισχύσεων
12 Ιουλίου 2022

Ανάκτηση Κρατικών Ενισχύσεων

Μείζων θέμα είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που μία επιχείρηση, δεν πληροί όρους με τους οποίους και έλαβε μία ενίσχυση. Τότε η εν λόγω ενίσχυση οφείλει να επιστραφεί στον φορέα που την παρείχε.

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που έλαβαν μια κρατική επιχορήγηση και για διάφορους λόγους το επενδυτικό έργο δεν υλοποιήθηκε ορθά. Εκπρόθεσμα αιτήματα, ελλιπής φάκελος δικαιολογητικών ή και παράβαση εργατικής νομοθεσίας είναι μερικοί από τους πιθανούς λόγους που μια ενίσχυση μπορεί να χαθεί.

Η επιστροφή μιας ενίσχυσης εντάσσεται στα πλαίσια του Ν. 4488/2017.

Γενικό Πλαίσιο

Το γενικό πλαίσιο είναι βασισμένο στο άρθρο 40 του Ν. 44888/2017. Πρόκειται για το βασικό νομοθέτημα που συναντάται σε μορφές επιδότησης προσωπικού, σε ενισχύσεις δράσεων ΕΣΠΑ και στις γνωστές μας επιστρεπτέες προκαταβολές.

Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι δεν δύναται να επιδοτηθεί επιχείρηση εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος της, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

  1. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ 1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  2. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Δεν πρέπει ωστόσο να αμεληθούν και οι δεσμεύσεις που διέπουν τους οδηγούς μιας δράσης και που μπορεί να ορίζουν πχ. χρόνο δημοσιότητας, ή διαφύλαξης στοιχείων.

Η διαδικασία Ανάκτησης Ενίσχυσης

Τα νομικά βήματα που ακολουθούνται, ορίζονται τόσο από κρατικές όσο και ενωσιακές δομές και διαδικασίες. Εν ολίγοις, αν από διαδικασίες ελέγχου της εκάστοτε ενισχυμένης επιχείρησης από τις ενωσιακές αρχές διαπιστώνεται η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ασύμβατης με τους ενωσιακούς κανόνες δικαίου, τότε το ελληνικό κράτος μέλος καλείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να ανακτήσει το ποσό το οποίο κρίθηκε ότι παρανόμως χορηγήθηκε. Στην πλευρά της επιχείρησης, αυτό συνήθως σημαίνει κάποιο διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο, που θα οδηγήσει σε απένταξη από μία δράση και απαίτηση εντόκως της ληφθείσας ενίσχυσης. Αυτή θα απαιτηθεί σαν οφειλή μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

Περίπτωση Ανάκτησης Ενίσχυσης

Στις  9 Μαρτίου 2017, τελεσίδικα αποφασίστηκε η ανάκτηση από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ η ανάκτηση ενίσχυσης, ενώ πιο πριν επιβλήθηκε η επιστροφή από την Αλουμίνιον ΑΕ ποσό ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων) λόγω προτιμησιακής και ασυμβίβαστης προς την κοινή αγορά τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας της υπόψη εταιρείας, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.

Το παράδειγμα της Αλουμίνιον ΑΕ, παρατίθεται για να δείξει μία όχι ιδιαίτερα αντιληπτή διάσταση στις ενισχύσεις, από την ΕΕ και που έχει να κάνει με τον βασικό ορισμό της κρατικής ενίσχυσης και τα χαρακτηριστικά της (άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ). Οι ενισχύσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένα κριτήρια που να “ελέγχουν” στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Και αν αυτό δεν έχει νόημα στην επιστρεπτέα προκαταβολή των 2.000€, έχει μεγάλο νόημα σε έργα μεγάλων προϋπολογισμών εκατομμυρίων.

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Λογιστής Ά τάξης

Σχετικές Παραπομπές:

Ν. 4488/2017, άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία