Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΙ IKE
27 Μαρτίου 2023

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΙ IKE

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΙ IKE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β.5 Βάσει του Ν.4308/2014)
Αρ. ΓΕΜΗ : 158148640000
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
27/03/2023
Πάγια
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα
300,00€
Σύνολο Ενεργητικού
300,00€
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και αποθεματικά
300,00€
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων
300,00€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 Βάσει του Ν.4308/2014)
Κύκλος εργασιών
0,00€
Λοιπά συνήθη έσοδα
0,00€
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/να)
0,00€
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
0,00€
Παροχές σε εργαζόμενους
0,00€
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων
0,00€
Λοιπά έξοδα και ζημιές
0,00€
Λοιπά έσοδα και κέρδη
0,00€
Λάρισα 27/03/2023
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Χ 912574
Χ 410013

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία