Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Τι Είναι το De Minimis;
3 Φεβρουαρίου 2021

Τι Είναι το De Minimis;

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στους κύκλους τόσο των λογιστών όσο και των επιχειρήσεων η τάση για κρατική εισροή χρημάτων. Είτε με την μορφή δανείων, είτε με την μορφή επιχορήγησης, είτε με την μορφή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο.

Ιδίως με τις επιστρεπτέες προκαταβολές, εμφανίζεται συχνά η απορία για δυο όρους: Το “De Minimis” και το “προσωρινό πλαίσιο”. Σήμερα θα αναλύσουμε το πρώτο ελπίζοντας πως θα ρίξουμε φως στην έννοια αυτή.

Τι είναι ο κανόνας De Minimis;

Η βασική ερώτηση είναι τόσο ευθεία, όσο και ξεκάθαρη.  Η απάντηση όμως έχει ως αφετηρία το 1992, όπου και η EE θεσμοθετεί ανώτατο όριο στις κρατικές ενισχύσεις που μια επιχείρηση μπορεί να λάβει συνήθως ως επιδότηση.

Στόχος του De Minimis είναι στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, λόγω ανισοβαρούς κατανομής κρατικών επιχορηγήσεων.

Το De Minimis δεν περιορίζεται σε κοινοτικούς μόνο πόρους, αλλά διέπει και τους κρατικούς.

Έτσι καμιά εμπορική επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει περισσότερες ενισχύσεις των 200.000€ μέσα σε μία τριετία. Κάπως υπεραπλουστευμένο το παράδειγμα, αλλά είναι θεμιτό να μην αναπτυχθεί περαιτέρω το παράδειγμα, καθότι δεν πρόκειται για μελέτη μια επιχείρησης, αλλά για ένα κείμενο κατανόησης ενός βασικού όρου.

Μία παράμετρος σημαντική για το De Minimis είναι η τριετία. Αυτό σημαίνει πως ο κανονισμός μελετά το ύψος των ενισχύσεων που μια επιχείρηση έλαβε μέσα σε τρία διαδοχικά χρόνια και εδώ θα αποκρυσταλλωθεί η τριετία μέσω παραδείγματος:

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του refurbishing υπολογιστών, εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” και αποφασίστηκε να ενισχυθεί με 75.000€ το 2019, έχει λάβει ενισχύσεις από ΟΑΕΔ για τη δράση: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών” ύψους 5.400€  με απόφαση υπαγωγής εντός του 2020, ενώ έλαβε και ενίσχυση από την “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3” 5.745€ εντός του 2020. Αν η εν λόγω επιχείρηση ήθελε να υποβάλει μια πρόταση ενίσχυσης σε κάποιο από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για το οποίο και θα ελάμβανε απόφαση ένταξης κατά το έτος 2021, τότε η εν λόγω επιχείρηση δεν θα μπορούσε να λάβει περισσότερα από 188.780€.

Είναι το De Minimis ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις;

Το De Minimis έχει διαφορετικά όρια για τους εξής τομείς δραστηριότητας:

  • Γενικός Περιορισμός: 200.000€
  • Οδικές Εμπορευματικής Μεταφορές: 100.000€

Τί είναι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις;

Δανειζόμενοι τον ορισμό που δόθηκε στη δράση του ΕΣΠΑ “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις”, βρίσκουμε τον ακόλουθο ορισμό ο οποίος συναντάται και στον σχετικό Κανονισμό που εισήγαγε το De Minimis, στον οποίο όμως δεν εντοπίζεται αυτούσιο το σχετικό εδάφιο, παρά μόνο παραπομπή:

“Συνδεδεμένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.  Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.

Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης έχει μεγάλη σημασία, καθότι μπορεί το ύψος του De Minimis να αλλάξει με την σύνδεση μιας δεύτερης οντότητας η οποία να έχει σωρεύσει μεγάλο ποσό ενισχύσεων. Λειτουργεί δηλαδή αθροιστικά σε επίπεδο κατά ομίλου θα έλεγε κανείς.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (Sorefsis.gr).

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης για την παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισμών κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Σκοπός της λειτουργίας του ΠΣ είναι ο έλεγχος των ορίων σώρευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στους κανονισμούς σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμοί de minimis), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των τιθέμενων ορίων. Στο σύστημα καταχωρίζονται τα απαιτούμενα για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεδομένα τα οποία χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση.

Κάθε απλός χρήστης του συστήματος μπορεί εισάγοντας το ΑΦΜ του να δει συγκεντρωμένα όλα τα επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν την επιχείρηση του και ενισχύονται από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, τη δράση στα πλαίσια της οποίας υλοποιούνται, το συνολικό ποσό ενίσχυσης καθώς και σε ποιο νομικό πλαίσιο εντάσσονται (πχ. κανονισμός De Minimis, προσωρινό πλαίσιο κτλ.).

Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης.

Με το χτύπημα του Covid – 19, έγινε σαφές πως η οικονομία θα έκανε βουτιά, λόγω των lockdown που κρατούνε ακόμη και σήμερα. Σαφές έγινε επίσης πως κάποιο πιο πλουσιοπάροχο πλαίσιο θα έπρεπε να υπάρξει γι αυτές τις έκτακτες ανάγκες. Οπότε και με τον Κανονισμό  C(2020)1863 θεσπίστηκε ένα δεύτερο πλαίσιο, όπου πληγείσες επιχειρήσεις από τον κορονοϊό θα μπορούσαν να αφήσουν ανέγγιχτο το De Minimis και να μην το φορτώσουν με ποσά από σωρεία πχ Επιστρεπτέων Προκαταβολών. Το Πλαίσιο αυτό είναι γνωστό ως προσωρινό πλαίσιο.

Tην παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και την αύξηση των ποσών για ορισμένα μέτρα, ώστε να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις και την απασχόληση, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, προωθεί η Κομισιόν, η οποία ξεκίνησε διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

Είτε η επιχείρηση σας είναι μικρή και λάβατε κάποια μεμονωμένη ενίσχυση πχ Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είτε έχει κάποιο μεγάλο έργο σε εξέλιξη, μια επένδυση σε κτηριακές δαπάνες και μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει η εκάστοτε κρατική ενίσχυση να ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο. Το De Minimis είναι το γνωστό πλαίσιο που με πάγιο τρόπο πλαισιώνει ως επί τω πλείστον τις δράσεις του ΕΣΠΑ.

Σας ευχόμαστε, να σωρεύετε ενισχύσεις από υγιείς επενδύσεις και οι ενισχύσεις τύπου επιστρεπτέων προκαταβολών να είναι μία ανάμνηση και μία ιστορία που κανείς μας να μην χρειάζεται να πει.

Ο Ισολογισμός, είναι στη διάθεση σας για κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία, κάθε δράση του ΕΣΠΑ ή κάθε εργαλείο επιχορήγησης που είναι διαθέσιμο. Επικοινωνήστε μαζί μας, ρωτήστε μας για κάθε σας απορία και αφήστε τους συμβούλους μας να σας καθοδηγήσουν στην επιτυχή πορεία της επιχείρησής σας.

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Λογιστής Ά τάξης

Σχετικές Παραπομπές:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης  C/2020/1863, Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Παράρτημα VI

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία