Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Τί είναι η Ενδικοφανής Προσφυγή;
16 Απριλίου 2024

Τί είναι η Ενδικοφανής Προσφυγή;

Απρίλης μήνας, μήνας εκκαθάρισης ενός βασικού εδώ και καιρό φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Και ομολογουμένως, το διάστημα αυτό είναι πολλές οι περιπτώσεις που είδαν τον ΕΝΦΙΑ σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ακίνητη περιουσία ήταν σε περιοχή όπως η Νέα Σμύρνη Λάρισας, κοινώς: πλημμυροπαθής από τον Σεπτέμβριο του 2023.
Αυτή λοιπόν ήταν η αφορμή για το σημερινό μας άρθρο, τις ενδικοφανείς προσφυγές, καθώς όλοι ανέμεναν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, βλέποντας όμως πλήρη εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ.

Σε απλή γλώσσα, ενδικοφανής προσφυγή είναι η αμφισβήτηση πράξη επιβολής προστίμου, πράξη διοικητικού προσδιορισμού οποιουδήποτε φόρου κ.λπ..

Η έννοια

Ως ενδικοφανής προσφυγή ορίζεται:

Η ενδικοφανής προσφυγή είναι μία διαδικασία που οφείλει υποχρεωτικά να ακολουθήσει ο φορολογούμενος όταν θελήσει να αμφισβητήσει μία πράξη της φορολογικής αρχής, ρητή ή σιωπηρή, πριν επιλέξει το δρόμο της άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Οπότε πρόκειται για μια διαδικασία, με στόχο να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια, σε μια προσφυγή η οποία προσομοιάζει με ένδικο μέσο. Οπότε και η έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής έχει εδραιωθεί και πέραν της φορολογικής αρχής.

Σε ό,τι αφορά φορολογικά θέματα ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 προβλέπει ότι ο φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. πράξη επιβολής προστίμου, πράξη διοικητικού προσδιορισμού οποιουδήποτε φόρου κ.λπ.), έχει την υποχρέωση να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης αυτής στο πλαίσιο ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση του φορολογουμένου υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε η πράξη, στη φορολογική αρχή που την έχει εκδώσει και στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι και να συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα επανεξέτασης.

Υποχρέωση, ή δικαίωμα;

Στην άνω παράγραφο, ειπώθηκε ότι ο φορολογούμενος, έχει την υποχρέωση να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή, όχι δικαίωμα.

Πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι η ενδικοφανής προσφυγή στόχο έχει την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την πιο γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων. Οπότε και η υποχρέωση, είναι ως προς την προσφυγή σε κάποιο δικαστήριο. Πρέπει δηλαδή να λάβει χώρα πρώτα η ενδικοφανής προσφυγή και σε περίπτωση απόρριψης αυτής, τότε θα μπορεί ο φορολογούμενος να καταλήξει σε κάποιο δικαστήριο. Άρα υποχρεωτικά ενδικοφανής προσφυγή και όχι κάποια προσφυγή στα δικαστήρια πριν την προσφυγή.

Η ενδικοφανής προσφυγή είναι ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης μιας φορολογικής διαφοράς.

Προθεσμία, περιεχόμενο και διαδικασία

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΚΦΔ ή αντίστοιχα του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

  • τα ακριβή στοιχεία του υποχρέου,
  • την προσβαλλόμενη πράξη,
  • τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,

η διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε μετά από την υποβολή του αιτήματος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων.

Ως προς τη διαδικασία, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4174/2013, η υποβολή γινόταν στο πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ, ωστόσο από την 29/11/2022 είναι μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή, ωστόσο εδώ πρέπει να τονισθεί ότι κωλύματα λόγω μεγάλου όγκου αιτημάτων έχουν σημειωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Ενδικοφανής προσφυγής και αιτήμα αναστολής

Το αίτημα της ενδικοφανούς προσφυγής, δύναται να υποβάλλεται μαζί με αίτημα αναστολής 50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50%, εκτός και αν υποβληθεί και για το υπόλοιπο 50% αίτημα αναστολής.

Δηλαδή, αν ο φορολογούμενος έχει μια οφειλή 1.000,00€, και την αμφισβητεί με ενδικοφανή προσφυγή, δύναται να πληρώσει άμεσα τα 500,00€, ενώ τα άλλα 500,00€ να ανασταλούν ως οφειλή μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από τη ΔΕΔ. Αυτό έχει σκοπό να δώσει ρευστότητα στην φορολογική αρχή, ενώ παράλληλα πιθανό μπλόκο σε φορολογικές ενημερότητες αποφεύγεται.

Εν κατακλείδι

Η ενδικοφανής προσφυγή, είναι μια προβλεπόμενη εξωδικαστική διαδικασία, με στόχο την ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυση διαφορών επί φόρων ή προστίμων. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ δεν είναι αναγκαία η εμπλοκή δικηγόρου.

Ο φορολογούμενος πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να μη χάσει το δικαίωμα άσκησης της προσφυγής, ενώ μπορεί να ζητήσει και αναστολή του βεβαιωμένου ποσού στο μισό.

Καλέστε μας, ώστε να δούμε την δική σας περίπτωση και να αξιολογήσουμε την δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

 

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Λογιστής Ά τάξης

Σχετικές Παραπομπές

Ν.4987/2022, ΠΟΛ. 1064/2017, ΠΟΛ. 1076/2018, Α. 1165 /2022

Share:

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία