Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Λογιστικές Υπηρεσίες

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία
Η λογιστική αποτελεί εργαλείο του φορολογικού προγραμματισμού. Με κατάλληλες προσομειώσεις, μπορεί να επιτευχθεί η σημαντικότερη παροχή του Ισολογισμού, που είναι ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση της οικονομικής πορείας.

Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών, στελεχώνεται από άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας, με στόχο την διασφάλιση υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες.

λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών

Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων

Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting)

Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)

Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Μισθοδοσία

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία