Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Νέο Φορολογικό Ν. 5073/2023
15 Δεκεμβρίου 2023

Νέο Φορολογικό Ν. 5073/2023

Με τον πρόσφατο Νόμο 5073/2023 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία μερικές σημαντικές εξ αυτών είναι οι ακόλουθες:

Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής, πληρωμές με μετρητά (άρθρο 3)

Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων αγοραπωλησίας ακινήτων, καταργείται η χρήση μετρητών και η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής.

Ήδη είναι εμφανής η μονοδρόμηση του ηλεκτρονικού χρήματος, με την διεύρυνση των επαγγελμάτων που θα χρειαστούν να έχουν πλέον POS, τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS, τις γονικές παροχές που έλαβαν χώρα μέσω τραπέζης αποκλειστικά. Πλέον δεν δύναται να λάβει χώρα αγοραπωλησία ακινήτου άνευ καταβολής του τιμήματος μέσω τραπέζης.

Συνέπειες και πρόστιμα στην ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (MyData) προς την ΑΑΔΕ (άρθρο 4 και άρθρο 8)

Ορίζεται η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων («myDATA»), καθώς επίσης και το ότι η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος για κάθε επιχείρηση, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον ορίζεται ότι εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς φορολογική έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα προστέθηκε άρθρο όπου προβλέπονται οι διοικητικές – οικονομικές κυρώσεις για τις παραβάσεις στην διαβίβαση δεδομένων.

Ενδεικτικά:

  • Παράλειψη διαβίβασης εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων. Πρόστιμο: 10% επί της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και έως 250,00€ σε ημερήσια βάση.
  • Παράλειψη διαβίβασης δεδομένων που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεις και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων ή για παράλειψη διαβίβασης χαρακτηρισμών εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρόστιμο: 250,00€ ή 500,00€ ανάλογα την κατηγορία τηρούμενων βιβλίων.

Τί μέλλει γενέσθαι με το e-send και τα downtime του mydata;

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Απαλλαγές, Μειώσεις, Περιπτώσεις καταστρατήγησης, Υπολογισμός προκαταβολής φόρου για το έτος 2024 (άρθρα 15 έως 20)

Το μείζων θέμα “αγκάθι” της κάθε ατομικής επιχείρησης, για το οποίο και έγιναν οι πρόσφατες κινητοποιήσεις από διάφορες οργανώσεις.

Καθιερώνεται ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων προσδιοριζόμενου από το άθροισμα:

  1. Το μεγαλύτερο (και μέχρι όριο 30.000,00€) μεταξύ:
    1. του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού, με προσαυξήσεις 10% ανά 3ετία από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  ή
    2. του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται.
  2. πλέον το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού του (με όριο 15.000,00€)
  3. πλέον το 5% της υπέρβασης του κύκλου εργασιών του φορολογουμένου σε σχέση με τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ (με κάποιες εξαιρέσεις).

Το ανωτέρω άθροισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000,00€.
Ο προσδιορισμός αυτός είναι μαχητός και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει περιστατικά που οδηγούν αντικειμενικά σε μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ο υπόχρεος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο της επιχείρησης του, προκειμένου να αποδείξει ότι το εισόδημα που δήλωσε είναι μικρότερο του τεκμαρτού.
Προβλέπεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται, στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12 (δηλαδή συμβάλλονται με έως και τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), σε  καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και 2 ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Προβλέπεται ότι το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία, τη σύνταξη ή την αγροτική δραστηριότητα.
Προβλέπονται μειώσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τους νέους επαγγελματίες, τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών για πολύτεκνους, για υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, για γονείς με τέκνα με αναπηρίας 67% και πάνω και στους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος μέχρι 25%.
Προβλέπονται περιπτώσεις εφαρμογής της εν λόγω διάταξης σε περίπτωση διαπίστωσης μετά από έλεγχο, καταχρηστικής συμπεριφοράς από το φορολογούμενο που αφορά στη δημιουργία εταιρικού σχήματος με μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση του νόμου, όπως σε περιπτώσεις  διακοπής της ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας και σύστασης μονοπρόσωπου επιχειρηματικού σχήματος με την ίδια δραστηριότητα.
Προβλέπεται για το έτος 2024 μείωση κατά το ήμισυ της προκαταβολής του φόρου, αν το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογικού έτους 2023 προσδιορίζεται τεκμαρτώς.
Τα εν λόγω άρθρα εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα.

Μείωση τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 12)

Μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος 50% στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και θα ανέρχεται σε 325,00 ευρώ από 650,00 ευρώ που ίσχυε και για κάθε υποκαταστήματα αυτών σε 300,00 ευρώ από 600,00 ευρώ, με ισχύ από το φορολογικό έτος 2023.

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ (άρθρα 27 έως 29)

Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για να φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία θα πρέπει η μίσθωση να αφορά μέχρι δύο ακίνητα που εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιοσδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Το εισόδημα φυσικών προσώπων από μισθώσεις με την παροχή οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας ή την μίσθωση περισσοτέρων ακινήτων θα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα υπάγεται στο ΦΠΑ.
Ως βραχυχρόνια μίσθωση νοείται πλέον αυτή που είναι μικρότερη των 60 ημερών και όχι μικρότερη του έτους όπως όριζαν οι προηγούμενες διατάξεις.

 

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Λογιστής Ά τάξης

Σχετικές Παραπομπές:

Ν. 5073/2023, Ν. 4987/2022, Ν. 4172/2013

Share:

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία