Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

ΓΕΜΗ: Αναστολή Καταχωρήσεων
19 Ιουνίου 2022

ΓΕΜΗ: Αναστολή Καταχωρήσεων

Το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) είναι ένα μητρώο, όπου τηρούνται όλες οι πράξεις μιας κεφαλαιουχικής εταιρίας, είτε μονοπρόσωπης, είναι πολυσύνθετης.

ο Γ.Ε.ΜΗ. ξεκίνησε την λειτουργία του στις 4 Απριλίου του 2011. Αντικατέστησε το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) που τηρούταν στις Νομαρχίες της χώρας και τα Βιβλία Εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών Συνεταιρισμών και προσωπικών) που τηρούταν στα Πρωτοδικεία..

Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο αποτελεί ο Ν. 3419/2005, με τις τροποποιήσεις που έφεραν οι Ν. 4635/2019 και Ν.4934/2022.

ο Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το μητρώο εμπορικής δημοσιότητας το οποίο απαιτείται να τηρούν όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των σχετικών οδηγιών εταιρικού δικαίου και ιδίως κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ και συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών Κρατών-Μελών μέσω μιας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας, στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης Μητρώων της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ.

Γενικό Πλαίσιο

Το ΓΕΜΗ στελεχώθηκε από τα κατά τόπους επιμελητήρια, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το ΓΕΜΗ είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις δεν εγγράφονται στο μητρώο και ότι δεν βαρύνονται  με ετήσια μερίδα (το ύψος της είναι στα 30,00€).

Το Πρόβλημα

Το ΓΕΜΗ και οι αναρτήσεις σε αυτό είναι υποχρεωτικές και όχι προαιρετικές. Αυτό σημαίνει κάθε τροποποίηση καταστατικού, κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή οποιαδήποτε άλλη πράξη επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί, θα πρέπει να αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ όπου το νομικό του τμήμα θα αναλάβει την δημοσιότητα όσων οφείλουν να δημοσιοποιούνται.

Όμως τί συμβαίνει αν κάποια πράξη δεν αναρτηθεί ως όφειλε; Ποιες είναι οι κυρώσεις που υφίστανται και ποιες οι δικλείδες ασφαλείας που επιβάλλουν την δημοσιοποίηση αυτών των πράξεων;

Στη νομοθεσία που αφορά το ΓΕΜΗ, ως σήμερα, παραδόξως δεν υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οικονομικά πρόστιμα, που συνήθως είναι και η πλέον αντιληπτή ποινή όπως πχ, αν δεν εκπληρωθεί κάποια φορολογική υποχρέωση. Αντ’ αυτού, υπάρχουν ποινικές κυρώσεις, όμως απαιτείται χρόνος για την εκδίκαση μιας ποινικής υπόθεσης, οποιοσδήποτε έχει μια στοιχειώδη σχέση με το δικαστικό σύστημα, γνωρίζει την λέξη “αναβολή”.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εταιρείες με ελλιπή μερίδα στο ΓΕΜΗ, καταχωρήσεις να λείπουν κλπ. Εμπειρία του υπογράφοντος είναι η εξής: μετά δύο ετών από ίδρυσης μιας εταιρείας, ζητήθηκε τροποποίηση καταστατικού και τότε το ΓΕΜΗ απάντησε πως δεν είχε γίνει καταχώρηση της επίσημης ιστοσελίδας της επιχείρησης, όπως απαιτείται λόγω νομικής μορφής. Κοινώς μετά από δυο έτη, μια πράξη που έπρεπε να γίνει εντός μηνός από την σύσταση της εταιρείας, έμενε ως εκκρεμότητα και δεν υπήρξε κύρωση.

Αν αναλογιστεί όμως κανείς ότι επιχειρήσεις δεν αναρτούν οικονομικές καταστάσεις, τότε αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και την οξύτητα του.

Σήμερα

Προκειμένου λοιπόν το ΓΕΜΗ για επιτύχει το σκοπό του, έρχονται αλλαγές από 01/07/2022. Συγκεκριμένα με τον Ν. 4919/2022, πλέον το ΓΕΜΗ δεν θα μπορεί να ικανοποιεί αιτήματα (πχ, πιστοποιητικά εκπροσώπησης, μεταβολών κλπ) όσο εκκρεμούν πράξεις προς δημοσίευση.

Επί παραδείγματι: Επιχείρηση που έχει υποβάλλει αίτημα αποπληρωμής επιδότησης, της ζητείται γενικό πιστοποιητικό το ΓΕΜΗ. Η εταιρεία όμως δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό τελευταίας χρήσης. Όσο οι οικονομικές της καταστάσεις δεν είναι δημοσιευμένες, δεν θα δύναται να ζητήσει το πιστοποιητικό. Χωρίς το πιστοποιητικό, η εγκριθείσα επιχορήγηση δεν θα μπορεί να καταβληθεί.

Πρόβλημα λοιπόν θα αντιμετωπίσουν όσοι δεν έχουν αναρτήσει τις οικονομικές τους καταστάσεις, όσοι έχουν μείνει για διάστημα έξι (6) μηνών ή και παραπάνω χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές, έχει απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ τους, καθώς και όσες εταιρείες δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης σας. Τα στελέχη του Ισολογισμού θα μελετήσουν την κατάσταση της επιχείρησής σας, ώστε να σας προτείνουν την βέλτιστη για εσάς συνεργασία.

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Λογιστής Ά τάξης

Σχετικές Παραπομπές:

Ν. 3419/2005, Ν. 4635/2019, Ν.4934/2022

Share:

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία